Φιλαναγνωσία τα Χριστούγεννα

Λαμ­βά­νο­ντας υ­πό­ψη μας ό­τι η λο­γο­τε­χνί­α βο­η­θά στη γλωσ­σι­κή, γνω­στι­κή και ψυ­χο­συ­ναι­σθη­μα­τι­κή α­νά­πτυ­ξη των παι­διών, κα­θώς και στην καλ­λιέρ­γεια της δη­μιουρ­γι­κής – κρι­τι­κής σκέ­ψης, ε­πι­λέ­ξα­με αυ­τή την πε­ρί­οδο την ε­πα­φή των μα­θη­τών μας με το ε­ξω­σχο­λι­κό Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο λο­γο­τε­χνι­κό βι­βλί­ο.

Πέ­ρα α­πό την πα­ρου­σί­α­ση κά­ποιων Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κων βι­βλί­ων στην τά­ξη, τα παι­διά θα α­νταλ­λά­σουν και με­ταξύ τους τα βι­βλί­α. Ξε­κί­νη­σε, λοι­πόν, τη λει­τουρ­γί­α της, αυ­τή η α­νταλλα­κτι­κή- δα­νει­στι­κή βι­βλιο­θή­κη και τα παι­διά ε­πέ­λε­ξαν με χα­ρά το πρώ­το βι­βλί­ο που θα δια­βάσουν. Κά­θε φο­ρά που θα ο­λο­κλη­ρώ­νουν έ­να βι­βλί­ο, θα συ­μπλη­ρώ­νουν έ­να σχε­τι­κό φυλ­λά­διο φι­λα­να­γνω­σί­ας που θα τους δί­νε­ται.

Την Πα­ρα­σκευ­ή 23 Νο­εμ­βρί­ου στα πλαί­σια της χρι­στου­γεν­νιά­τι­κης φι­λα­να­γνω­σί­ας, τα παι­διά της Β΄ τάξης πα­ρα­κο­λού­θη­σαν στην αί­θου­σα προ­βο­λών την πα­ρου­σί­α­ση του υ­πέ­ρο­χου βι­βλί­ου «Το Φως των Χρι­στου­γέν­νων» της Άν­νας Ια­κώ­βου. Μια πο­λύ γλυ­κιά και συ­ναρ­πα­στι­κή ι­στο­ρί­α για το πώς έ­να παι­δί, ο μι­κρός Φά­νης, α­να­κα­λύ­πτει το α­λη­θι­νό νό­η­μα των γιορ­τών! Έ­να βιβλί­ο που α­να­φέ­ρε­ται στην α­λη­θι­νή προ­ε­τοι­μα­σί­α των Χρι­στου­γέν­νων.

Στο τέ­λος γευ­τή­κα­με κι ε­μείς ό­πως ο Φά­νης χρι­στου­γεν­νιά­τι­κες λι­χου­διές.

Με α­γω­νί­α πε­ρι­μέ­νου­με την πα­ρου­σί­α­ση του ε­πό­με­νου βι­βλί­ου στην ί­δια αί­θου­σα για­τί ο συν­δυα­σμός ει­κό­νας, μου­σι­κής και α­φή­γη­σης δημιουρ­γούν μια υ­πέ­ρο­χη α­τμό­σφαι­ρα κα­τάλ­λη­λη για το χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο λογο­τε­χνι­κό βι­βλί­ο.

Πηγή: http://www.eap.edu.gr/09D2E0FC.el.aspx